Showing 1–12 of 20 results

Adopt-Aimar

Aimar, European wolf, male, born 29. April 2017

Adopt-Alexei

Alexei, European wolf, male, born 22. April 2018

Adopt-Amado

Amado, Iberian wolf, male, born 6. May 2013

Adopt-Bartolo

Bartolo, Iberian wolf, male, born 6. May 2013

Adopt-Cristina

Cristina, Iberian wolf, female, born 5. May 2016

Adopt-Dasha

Dasha, European wolf, female, born 27. April 2021

Adopt-Dmitry

Dmitry, European wolf, male, born 29. April 2013

Adopt-Elena

Elena, European wolf, female, born 29. April 2013

Adopt-Hudson

Hudson, Hudson-Bay wolf, male, born 30. April 2012

Adopt-Ivan

Ivan, European wolf, male, born 3. May 2016

Adopt-Jose

José, Iberian wolf, male, born 5. May 2016

Adopt-Kati

Kati, European wolf, female, born 3. May 2016