Showing 1–12 of 19 results

Adopt-Aimar

Aimar, European wolf, male, born 29. April 2017

Adopt-Alexei

Alexei, European wolf, male, born 22. April 2018

Adopt-Amado

Amado, Iberian wolf, male, born 6. May 2013

Adopt-Anouk

Anouk, Hudson Bay wolf, female, born 10. Abril 2019

Adopt-Balto

Balto, male, born 2018

Adopt-Bartolo

Bartolo, Iberian wolf, male, born 6. May 2013

Adopt-Chandra

Chandra, Hudson Bay wolf, female, born 20. May 2015

Adopt-Cristina

Cristina, Iberian wolf, female, born 5. May 2016

Adopt-Dmitry

Dmitry, European wolf, male, born 29. April 2013

Adopt-Elena

Elena, European wolf, female, born 29. April 2013

Adopt-Ivan

Ivan, European wolf, male, born 3. May 2016

Adopt-Jenna

Jenna, hybrid, female, born 2018